Regulamin

Regulamin Platformy ftksiegowosc.pl

Ważny od dnia 2019-05-30

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” reguluje świadczenie oraz korzystanie z dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, dostępnej na stronie www.ftksiegowosc.pl, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

1.2. Podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w pkt 1.1. powyżej, jest FT Polska Spółka z o.o., ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno/Gidle, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000456030, NIP: 945-219-29-25, REGON:243100615, e-mail : biuro@ftpolska.pl.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie Usług, zawartą między Operatorem a Użytkownikiem, poprzez wyrażenie woli korzystania z Platformy ftksiegowosc.pl przez Użytkownika na stronie Platformy ftksiegowosc.pl podczas pierwszego logowania lub poprzez pisemne zamówienie Użytkownika.

b) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin, będący załącznikiem do Umowy oraz jej integralną częścią. Regulamin jest udostępniany przez Operatora nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

c) Platformie ftksiegowosc.pl - rozumie się przez to platformę internetową ftksiegowosc.pl umożliwiającą korzystanie z usług online i/lub współpracę online z Biurem Podmiotu, obsługującym Użytkownika.

d) Operatorze - rozumie się przez to podmiot świadczący Usługi, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, tj. spółkę FT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pławnie.

e) Użytkowniku - rozumie się przez to korzystającą z Platformy ftksiegowosc.pl osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystającą z Platformy ftksiegowosc.pl we własnym imieniu lub za pośrednictwem osób, którym udzieliła stosownego upoważnienia.

f) Koncie Użytkownika (Konto) – rozumie się przez to wydzieloną część bazy danych w ramach Platformy ftksiegowosc.pl, w której przechowywane są dane udostępnione przez Użytkownika. W razie wątpliwości do jednego konta może być przypisany wyłącznie jeden Użytkownik.

g) Usługach/Usłudze – rozumie się przez to usługi świadczone przez Operatora i firmy zewnętrzne współpracujące z Operatorem za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl.

h) Cenniku - rozumie się przez to publikowaną w ramach Platformy ftksiegowosc.pl lub na stronie www.ftksiegowosc.pl/cennik lub na stronie internetowej danej Usługi, informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za poszczególne Usługi Platformy ftksiegowosc.pl; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

i) Zarządzie Spółki (Zarząd) – osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z aktualnym wpisem w KRS dostępnym na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ pod nr 0000456030.

3. Zakres Usług świadczonych przez Platformę ftksiegowosc.pl

3.1. Operator świadczy za pomocą Platformy ftksiegowosc.pl usługi z zakresu udostępniania, generowania, przetwarzania i przechowywania dokumentów i danych Użytkownika związanych z prowadzoną działalnością biznesową. W szczególności świadczone usługi obejmują:

a) przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych dodanych przez Użytkownika

b) odczytywanie danych z wprowadzanych dokumentów kosztowych

c) dostęp do systemu fakturowania

d) dostęp do danych i raportów księgowych online, przetwarzanych przez Operatora obsługującego Użytkownika

e) dostęp do informacji o podatkach i składkach ZUS naliczanych przez Operatora

f) dostęp do narzędzi dwustronnej komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem

g) dostęp do innych narzędzi i usług usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem Użytkownika – w tym narzędzi oferowanych przez Operatora Platformy ftksiegowosc.pl jak i firmy z nim współpracujące.

3.2. Aktywacja i deaktywacja poszczególnych Usług na Platformie ftksiegowosc.pl dokonywana jest poprzez:

a) uprawnionego Użytkownika – z poziomu Platformy ftksiegowosc.pl lub poprzez komunikację elektroniczną z Operatorem

3.3. Poszczególne Usługi mogą mieć niezależne okresy aktywacji.

3.4. Wybrane Usługi (m.in. udostępnianie raportów księgowych online na bazie systemu księgowego biura rachunkowego lub powiadomienia podatkowe) mogą wymagać dodatkowych czynności niezależnych od Operatora.

3.5. Zakres Usług dostępnych w ramach Platformy ftksiegowosc.pl jest udostępniany Użytkownikowi „tak jak jest” w momencie zalogowania do Platformy ftksiegowosc.pl. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Platformy ftksiegowosc.pl i rozbudowania jej o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w dowolnej chwili istniejących funkcjonalności.

4. Dostęp do Platformy ftksiegowosc.pl i rejestracja Użytkownika

4.1. Operator świadczy usługi poprzez Platformę ftksiegowosc.pl za pomocą sieci Internet.

4.2. Użytkownik może korzystać ze wszystkich Usług Platformy ftksiegowosc.pl za pomocą dowolnego komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla FireFox w aktualnej wersji. Korzystanie z innych przeglądarek następuje na odpowiedzialność Użytkownika.

4.3. Założenia i aktywacji Konta Użytkownika w Platformie ftksiegowosc.pl dokonać może:

a) Użytkownik

b) Biuro obsługujące Użytkownika

c) Operator na wniosek Użytkownika

4.4. Przed założeniem Konta, Użytkownik zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Cennika

b) zaakceptowania treści Regulaminu oraz Cennika

c) wypełnienia formularza rejestracyjnego wraz ze wskazaniem wymaganych danych Użytkownika lub osób, którym Użytkownik udzielił stosownego upoważnienia.

4.5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 4.3. powyżej, Użytkownik otrzyma - na wskazany przez niego adres e-mail - potwierdzenie rejestracji w formie automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail zawierającej link do aktywacji konta.

4.6. Po otrzymaniu linku, o którym mowa w pkt 4.5. powyżej, Użytkownik obowiązany jest do potwierdzenia aktywacji poprzez kliknięcie na otrzymany link.

4.7. Hasło do konta Użytkownika musi być tajne i nie może być ujawniane przez Użytkownika innym osobom. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nienależytej ochrony hasła przez Użytkownika.

4.8. W wyniku prawidłowej aktywacji konta Operator tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym.

4.9. Użytkownik zobowiązany jest do posługiwania się prawdziwymi danymi w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz nienaruszający praw osób trzecich. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

4.10. Operator może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Usług Platformy ftksiegowosc.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia lub przeprowadzenia przez siebie weryfikacji jego danych, jednakże nie wyłącza to odpowiedzialności Użytkownika za posługiwanie się nieprawdziwymi danymi, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z użyciem nieprawdziwych danych lub informacji. W przypadku braku możliwości pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika Operator jest uprawniony do usunięcia Konta.

4.11. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w danych Użytkownika lub zmiany danych Użytkownika (takich jak nazwa, adres siedziby, NIP, adres poczty elektronicznej lub telefon) – Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu użytkownika.

4.12. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone. Operator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

4.13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Platformy ftksiegowosc.pl osobom trzecim przez Użytkownika.

4.14. W przypadku utraty hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji Platformy ftksiegowosc.pl "zapomniałem hasła". W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w Platformie ftksiegowosc.pl.

4.15. Warunkiem udostępniania danych finansowo-księgowych Użytkownika poprzez Platformę ftksiegowosc.pl jest udostępnienie tych danych przez Użytkownika.

4.16. W każdym przypadku akceptując niniejszy Regulamin, osoby zawierające Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika, którego reprezentują i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.

5. Okres świadczenia Usług

5.1. Datą rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora jest dzień pierwszego poprawnego logowania Użytkownika do Platformy ftksiegowosc.pl (Elektroniczna Aktywacja Usługi) lub dzień złożenia pisemnego zamówienia na Usługę (Pisemne Zamówienie Usługi). Data rozpoczęcia świadczenia Usług przez Operatora jest równoznaczna z datą zawarcia Umowy.

5.2. W przypadku Elektronicznej Aktywacji Usługi Użytkownik może uzyskać bezpłatny (testowy) dostęp do niektórych Usług (modułów testowych) Platformy ftksiegowosc.pl przez okres 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia Elektronicznej Aktywacji Usługi. Z uwagi na nieodpłatny (testowy) charakter użytkowania Usługi, odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika w tym okresie jest wyłączona.

5.3. Okres bezpłatnego (testowego) korzystania z Usług Platformy ftksiegowosc.pl służy przede wszystkim temu, ażeby Użytkownik mógł:

a) w sposób kompleksowy zapoznać się z funkcjonalnością i możliwościami Usługi Platformy ftksiegowosc.pl

b) poznać wszystkie jej funkcje w sposób umożliwiający biegłe posługiwanie się tą Usługą w dalszym (odpłatnym) okresie korzystania z niej

c) dokonać w pełni świadomego wyboru zakupu Usługi Platformy ftksiegowosc.pl na dalszy (odpłatny) okres korzystania z niej.

5.4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w okresie bezpłatnego (testowego) korzystania z Usług Platformy ftksiegowosc.pl, z uwagi na nieodpłatny charakter świadczenia Operatora, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika związaną z korzystaniem z Platformy ftksiegowosc.pl.

5.5. Pod koniec bezpłatnego okresu użytkowania Usługi (modułu testowego) Platformy ftksiegowosc.pl, Operator wyśle Użytkownikowi drogą elektroniczną powiadomienie z informacją o warunkach dalszego korzystania - w tym konieczności wniesienia opłaty za Usługę.

5.6. Płatność za Usługę może być dokonana bezpośrednio przez Użytkownika, który opłaca wybrane Usługi.

5.7. W przypadku Elektronicznej Aktywacji Usługi dokonywanie wpłat za dostęp do Platformy ftksiegowosc.pl za kolejne okresy jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych Usług Platformy ftksiegowosc.pl na okres, za który wniesiona została opłata.

5.8. W przypadku Pisemnego Zamówienia Usługi okres obowiązywania Usługi zawarty jest na dokumencie zamówienia.

6. Rozwiązanie Umowy

6.1. Umowa może być rozwiązana w następujących przypadkach:

a) za porozumieniem stron

b) w przypadku Elektronicznej Aktywacji Usługi - nie uiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym przez Operatora

c) ustania bytu prawnego Użytkownika

d) rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu

e) wypowiedzenia umowy przez Użytkownika – poprzez stosowną rezygnację elektroniczną na Platformie ftksiegowosc.pl lub poprzez przesłanie na adres e-mail biuro@ftpolska.pl wiadomości zatytułowanej „Rezygnacja z Platformy ftksiegowosc.pl”, pod warunkiem, że wiadomość wysłana zostanie z zarejestrowanego w Platformie ftksiegowosc.pl konta e-mail; w tym przypadku umowa wygasa z końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego. W przypadku Pisemnego Zamówienia Usługi w postaci pisemnej przesłanej na adres siedziby Operatora.

g) wypowiedzenia umowy przez Operatora – poprzez powiadomienie Użytkownika na jeden ze wskazanych w Platformie ftksiegowosc.pl adresów e-mail; w tym przypadku umowa wygasa z końcem ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego lub 30 dni od daty wypowiedzenia, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, jednocześnie Operator dokona zwrotu środków Użytkownikowi za opłacone i niewykorzystane okresy rozliczeniowe.

7. Odpłatność za Usługę

7.1. Korzystanie z Usług Platformy ftksiegowosc.pl jest:

a) nieodpłatne – w przypadku Usług w wersji testowej,

b) odpłatne – dla usług w wersji pełnej, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.ftksiegowosc.pl.

7.2. Decyzja o skorzystaniu z Usług wersji płatnej wymaga ich zamówienia przez Użytkownika lub Biuro Partnerskie w imieniu Użytkownika. Zamówienie Usługi dokonane może być w formie Elektronicznej Aktywacji Usługi na Platformie ftksiegowosc.pl lub poprzez złożenie Pisemnego Zamówienia Usługi.

7.3. Płatność za Usługę dokonywana jest przez Użytkownika, w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

7.4. Po zamówieniu i opłaceniu Usługi Operator w ciągu 7 od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Użytkownika w toku procedury rejestracyjnej.

7.5. Usługa w wersji płatnej aktywna jest przez okres zgodny z zamówieniem. Po upłynięciu tego okresu Użytkownik może przedłużyć korzystanie z usługi poprzez wniesienie opłaty na kolejny okres. W przypadku braku takiej opłaty Usługa zostaje wyłączona.

7.6. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub zgodnie z zasadami określonymi w cenniku (jeżeli zostały określone).

8. Reklamacje

8.1. Operator dokłada wszelkich starań do zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl.

8.2. Reklamacje w formie pisemnej należy składać na adres korespondencyjny Operatora lub elektronicznie pod adres biuro@ftpolska.pl.

8.3. Reklamacje powinny zawierać następujące elementy

a) dane użytkownika: imię i nazwisko, login użytkownika, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP lub innego numeru umożliwiającego identyfikację przedsiębiorcy

b) rodzaj reklamowanej Usługi

c) szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag, w tym datę wystąpienia problemu, miejsce w systemie w którym wystąpił problem, sekwencję czynności wykonanych przed wystąpieniem problemu, komunikat błędu pokazany przez system (jeżeli dotyczy).

8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 21 dni roboczych od daty ich wniesienia przez Użytkownika, chyba, że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Operator wezwie Użytkownika, za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika, do uzupełnienia braków formalnych reklamacji. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania przez Operatora uzupełnionej reklamacji.

8.5. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w pkt 8.4. powyżej, byłoby niemożliwe, wówczas Operator poinformuje o tym Użytkownika w formie pisemnej, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

8.6. Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

8.7. Z prawa do reklamacji wyłączone są wszystkie te wypadki i sytuacje, które na mocy niniejszego Regulaminu wyłączają odpowiedzialność Operatora.

Logowanie / Rejestracja