Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Platformy ftksiegowosc.pl

Ważny od dnia 2019-05-30

1. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

1.1. Operator zapewnia, że informacje zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Użytkownika oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą są gromadzone i przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Operator zapewnia, że Informacje Poufne zostaną utrzymane w tajemnicy i nie będą ujawniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyłączeniem pracowników, współpracowników i podwykonawców Operatora oraz sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych jest wymagane na podstawie przepisów prawa, wyroku sądowego, ostatecznej decyzji uprawnionego organu lub na żądanie właściwych władz lub organów.

1.3. Operator oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika wprowadzanych i przetwarzanych w Platformie ftksiegowosc.pl, w tym w szczególności:

a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w tym w szczególności:

  • politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  • szyfrowanie danych osobowych
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

b) zapewnia, że ustawienia chroniące prywatność są włączone domyślnie

c) podczas tworzenia i utrzymywania Platformy ftksiegowosc.pl stosuje się rozwiązania i technologie o wysokich, sprawdzonych standardach

d) pomieszczenia zawierające sprzęt techniczny Platformy ftksiegowosc.pl podlegają monitorowaniu oraz zabezpieczone są systemem alarmowym oraz wyposażone w odpowiednio kalibrowane systemy klimatyzacji

e) Platforma ftksiegowosc.pl zabezpieczona jest przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej poprzez zastosowanie awaryjnych źródeł zasilania oraz wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych

f) Platforma ftksiegowosc.pl chroniona jest przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych i logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem

g) w Platformie ftksiegowosc.pl użyte zostały mechanizmy kontroli dostępu do informacji z wykorzystaniem rejestrowanego dla każdego Użytkownika systemu, odrębnego identyfikatora Użytkownika. Dostęp do danych możliwy jest wyłącznie po wprowadzeniu poprawnego identyfikatora Użytkownika oraz zakończenia procesu uwierzytelnienia poprzez wprowadzenie poprawnego hasła dostępowego

h) hasło Użytkownika powinno składać się z zestawu co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Ponadto hasło nie może być identyczne z identyfikatorem Użytkownika

i) identyfikator Użytkownika, który utracił uprawnienia nie może być przekazany innej osobie.

2. Przetwarzanie danych osobowych dla celów zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, której stroną jest Użytkownik

2.1. Operator zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Użytkownika z przepisami Rozporządzenia, informuje Użytkownika o zasadach przetwarzania jego danych osobowych, w celu zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, której stroną jest Użytkownik, zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:

a) administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka FT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pławnie, ul. Plac Wolności 26, 97-540 Pławno/Gidle, tel. 533313206 zwana dalej także Administratorem, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Spółki

b) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, zawieranej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, w tym w zakresie niezbędnym do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi

c) podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia

d) odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi IT i dostarczające narzędzia/technologie IT na potrzeby świadczenia usług przez Administratora

e) Użytkownik ma prawo dostępu danych, o których mowa powyżej, na zasadach ogólnych, tj. poprzez kontakt z Administratorem.

f) dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

g) w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

h) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

i) podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do zawarcia umowy, co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z zawarcia umowy

j) dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie to będzie mogło służyć Operatorowi do tworzenia i prezentowania Użytkownikom dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i roli Użytkownika. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość skorzystania z dedykowanej oferty, która może być niedostępna dla innych Użytkowników.

2.2. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 10.1 powyżej, jest przedstawiana Użytkownikowi do zapoznania się na etapie akceptacji niniejszego Regulaminu, co Użytkownik potwierdza poprzez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych

3.1. Niezależnie od powyższego, Operator zwraca się do Użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym dla potrzeb badania rynku lub zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Operatora oraz dostarczania i rekomendowania nowych usług dla Użytkowników. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

3.2. Operator zapewniając zgodność przetwarzania danych osobowych Użytkownika z przepisami Rozporządzenia, występując o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych informuje Użytkownika o zasadach przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z następującą treścią klauzuli informacyjnej:

a) administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka FT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pławnie, ul.  Plac Wolności 26, 97-540 Pławno/Gidle, tel. 533313206 zwana dalej także Administratorem, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Spółki

b) dane osobowe Użytkownika przetwarzane są dla celów marketingowych, w tym dla potrzeb badania rynku lub zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Operatora oraz dostarczania i rekomendowania nowych usług dla Użytkowników

c) podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia

d) odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi IT i dostarczające narzędzia/technologie IT na potrzeby świadczenia usług przez Administratora

e) dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

f) w zakresie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

h) Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z Administratorem,

i) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

j) podanie danych osobowych przez Użytkownika nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne

k) dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Przetwarzanie to będzie mogło służyć Operatorowi do tworzenia i prezentowania Użytkownikom dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i roli Użytkownika. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość skorzystania z dedykowanej oferty, która może być niedostępna dla innych Użytkowników.

3.3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, Użytkownik potwierdza fakt wyrażenia zgody poprzez akceptację treści oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.

3.4. Treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 11.2 powyżej jest przedstawiana Użytkownikowi do zapoznania się przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, co Użytkownik potwierdza poprzez akceptację treści oświadczenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych w imieniu Użytkownika

4.1. W przypadku, w którym świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl wiązać się będzie z koniecznością przekazania Operatorowi danych osobowych osób trzecich w celu ich przetwarzania w imieniu Użytkownika, zawarcie umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl będzie równoznaczne z zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w pkt 12.2. – 12.8.niniejszego Regulaminu:

4.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 12.1. powyżej, Użytkownik, jako administrator danych, powierza Operatorowi w trybie art. 28 ust. 1 Rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, w celu realizacji umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, poprzez wykonywanie operacji przetwarzania danych osobowych, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany, takich jak utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w sposób stały w formie elektronicznej.

4.3. W celu realizacji umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl oraz wyłącznie w zakresie wynikającym z przypisanego jej celu, Operator będzie przetwarzał dane zwykłe, takie jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwisko rodowe, stanowisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, numer NIP, dane na temat wykształcenia, dane na temat doświadczenia zawodowego oraz uprawnień, w tym numery dokumentów oraz zaświadczeń potwierdzających posiadane uprawnienia, informacje na temat członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie, numery telefonów kontaktowych oraz szczególne kategorie danych osobowych w postaci danych dotyczących zdrowia oraz danych biometrycznych, takich jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne, pracowników oraz współpracowników Użytkownika, jak również członków ich rodzin, osób uposażonych oraz osób kontaktowych, a także dane zwykłe, takie jak w szczególności imię i nazwisko oraz nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP, kontrahentów Użytkownika.

4.4. Użytkownik ma obowiązek:

  • dostarczyć Operatorowi dane, o których mowa w 12.3. powyżej oraz aktualizować te dane niezwłocznie, w każdym wypadku, w którym ulegną zmianie lub uzupełnieniu,
  • wykonać ocenę skutków dla ochrony danych w procesach realizowanych przez Operatora, o ile będzie to wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  • wykonać uprzednie konsultacje z organem nadzorczym, jeśli zachodzi taka konieczność,
  • ściśle współpracować z Operatorem przy realizacji obowiązków wynikających z powierzenia przetwarzania danych w imieniu Użytkownika,
  • wykonywać inne obowiązki nałożone na niego przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub decyzjami albo orzeczeniami odpowiednich organów lub sądów.

4.5. Operator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, a ponadto:

a) Operator zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych

b) w zakresie wykraczającym polecenie, o którym mowa w pkt 12.2. powyżej, Operator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa powszechnie obowiązującego; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operatora zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny

c) Operator zobowiązany jest do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane

d) Operator zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy

e) Operator przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia.

f) Operator biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia

g) Operator, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia.

h) Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownikowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich

i) Operator, w związku z obowiązkiem określonym w art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia, niezwłocznie informuje Użytkownika, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych

j) w przypadku przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej, Operator zapewnia, aby dostawcy poszczególnych rozwiązań lub aplikacji wykorzystujących dane zapewniali, aby ustawienia chroniące prywatność były włączone domyślnie

k) Operator zobowiązany jest to prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika, obejmującego dane wynikające z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia. Użytkownik wyraża zgodę na prowadzenie rejestru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w formie elektronicznej, w tym z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych lub aplikacji.

4.6. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na podpowierzenie danych osobowych, objętych powierzeniem przetwarzania danych w imieniu Użytkownika, w celu realizacji umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl oraz wyłącznie w zakresie wynikającym z przypisanego jej celu. Na podmiot ten powinny zostać nałożone na mocy stosownej umowy podpowierzenia danych osobowych obowiązki, o których mowa w pkt 12.5. niniejszego Regulaminu, oraz przepisów Rozporządzenia, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia. Operator zobowiązany jest do informowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podmiotów przetwarzających, dając tym samym Użytkownikowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

4.7. Powierzenie przetwarzania danych w imieniu Użytkownika obowiązuje przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl. Z zastrzeżeniem pkt 12.8. poniżej, po wygaśnięciu albo rozwiązaniu umowy, o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, zależnie od decyzji Użytkownika, Operator zobowiązany jest usunąć lub zwrócić wszelkie dane osobowe oraz usunąć ich kopie.

4.8. Operator ma prawo zatrzymać jedną kopię danych, odpowiednio zaszyfrowaną, w celu wyjaśnienia reklamacji lub roszczeń związanych ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl bądź też roszczeń wynikających z realizacji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia albo rozwiązania umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy ftksiegowosc.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę. Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu, Operator ma prawo zatrzymać dane w zakresie, w jakim wynika to z odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Polityka cookies

5.1 Operator oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który - poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze osoby odwiedzającej Platformę ftksiegowosc.pl – pozwala m.in. na zapewnienie prawidłowej pracy Platformy ftksiegowosc.pl, a tym samym na dostarczenie Usługi (świadczonej drogą elektroniczną) żądanej przez Użytkownika.

6. Informacje handlowe

6.1 Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, informacji handlowych o modyfikacjach i nowych usługach dostępnych na Platformie ftksiegowosc.pl, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).

7. Odpowiedzialność Operatora

7.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Platformy ftksiegowosc.pl pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

7.2. Operator zapewni pomoc techniczną w zakresie obsługi Platformy ftksiegowosc.pl i Usług dostępnych na Platformie. Pomoc techniczna dostępna jest e-mailowo pod adresem biuro@ftpolska.pl, oraz telefonicznie (numery kontaktowe na stronie www.ftksiegowosc.pl).

7.3. Operator nie gwarantuje czasu reakcji w zakresie pomocy technicznej, jednak dołoży wszelkich starań, aby realizowana była ona w jak najszybciej, w ramach aktualnych możliwości.

7.4. Operator zastrzega sobie możliwość wstrzymania pomocy technicznej Użytkownikowi w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Użytkownika (Klienta), w tym w szczególności uporczywego zalegania z płatnościami wobec Operatora.

7.5. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 9 powyżej, w celu ochrony danych Użytkownika.

7.6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa Operator nie ponosi odpowiedzialności:

a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy ftksiegowosc.pl

b) za prawdziwość lub rzetelność danych (w tym danych księgowych, podatkowych i innych) udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Platformy ftksiegowosc.pl.

c) za treści informacji i materiałów udostępnianych przez Użytkownika z Platformy ftksiegowosc.pl

d) za naruszenia lub szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Platformy ftksiegowosc.pl oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Platformą (w razie wątpliwości zastrzega się, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ujawnienia osobom trzecim przez Użytkownika danych udostępnionych w ramach Platformy ftksiegowosc.pl)

7.7. Zastrzega się, że korzystanie z Platformy ftksiegowosc.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, zaś Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Użytkowników, w tym w szczególności za prawidłowość rozliczeń oraz terminowe dokonywanie płatności.

7.8. Wszelka odpowiedzialność Operatora, jaka może wyniknąć po jego stronie w wyniku lub w związku ze świadczeniem Usługi Platformy ftksiegowosc.pl, w tym w szczególności wynikająca z zapisów niniejszego Regulaminu, ograniczona jest do łącznej wysokości wpłat dokonanych na rachunek bankowy Operatora z tytułu sprzedaży Usług na rzecz danego Użytkownika w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego datę zgłoszenia roszczenia.

8. Przerwy w korzystaniu z Usługi

8.1. Operator gwarantuje, iż dołoży należytej staranności celem zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usługi Platformy ftksiegowosc.pl w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w pkt 16.2 – 16.4 poniżej.

8.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych skutkujących przerwą w dostępie do usługi Platformy ftksiegowosc.pl codziennie pomiędzy godziną 00:00 a 01:00, przy czym przerwy te mogą mieć krótszy czas trwania. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie uważane za nienależyte wykonywanie usługi przez Operatora i nie będzie po jego stronie powodowało powstania jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.

8.3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za mogące wystąpić przerwy w działaniu usługi Platformy ftksiegowosc.pl, a wynikające z:

a) okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań podmiotów trzecich, za które to podmioty Operator nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sprzętu, awaria sieci internetowej/telekomunikacyjnej, awaria sieci intranetowej, awaria sieci elektroenergetycznej);

b) okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik, a które technicznie lub technologicznie warunkują możliwość korzystania z usługi Operatora;

c) używania przez Użytkownika nieoryginalnych sprzętów, oprogramowania, bądź plików.

8.4. Poza wypadkiem opisanym w pkt 16.2. Operator dopuszcza możliwość zajścia konieczności wystąpienia dalszych przerw technicznych skutkujących wystąpieniem niemożliwości korzystania z Usług Platformy ftksiegowosc.pl. W każdym takim przypadku Operator będzie zawiadamiał Użytkownika poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie logowania do Platformy ftksiegowosc.pl wskazując datę wystąpienia przerwy i przewidywany czas jej trwania.

9. Inne postanowienia

9.1. Wszystkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Platformy ftksiegowosc.pl i Usług opartych na tej platformie powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem działania Platformy ftksiegowosc.pl

9.2. Wyłączne prawa autorskie do Platformy ftksiegowosc.pl należą do Operatora. Prawa autorskie związane z Platformą podlegają ochronie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.). Korzystanie z Platformy ftksiegowosc.pl przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą stronę www.ftksiegowosc.pl nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Platformy ftksiegowosc.pl w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

9.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

9.4. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Platformy ftksiegowosc.pl

b) wymogów dostosowania działania Platformy ftksiegowosc.pl i zapisów Regulaminu do przepisów prawa.

9.5. Nowy Regulamin wchodzi w życie z datą opublikowania na stronach internetowych Platformy ftksiegowosc.pl. Jeżeli Operator otrzyma od Użytkownika pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu w terminie 14 dni od daty publikacji, Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

9.6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Platformy ftksiegowosc.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

9.7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Platformy ftksiegowosc.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Operatora.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz w umowach zawartych przez Strony w formie pisemnej (o ile takowe umowy zostały zawarte) stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U . z 2016 r., poz. 666).

d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, ze zm.),

Logowanie / Rejestracja